ИНФОРМАЦИЯ за учениците и родителите за периода от 13 до 16 април 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за учениците и родителите за периода от 13 до 16 април 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ за учениците и родителите за периода от 13 до 16 април 2020 г. В съответствие със заповед на Министъра на образованието и науката от 06.04 и от 09.04.2020 г. периодът 13-16 април за учениците от 1 до 11 клас и 16 април за учениците от 12 клас е време, определено за разтоварване на учениците. Няма да се водят учебни часове по разписанието за втория учебен срок. За да се осигури спазването на мерките за социална изолация, могат да се провеждат в електронна среда следните дейности: • занимания по интереси; • дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците – напр. допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението в т.ч. и по обективни причини, индивидуални консултации, кариерно консултиране; • обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че обучение по тези предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на извънредното положение; • виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти и др.; • провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението, опасностите в интернет или в други области, определени съвместно с учениците; • психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип. Всяко училище може по своя преценка да разшири спектъра на възможните дейности, като съобразява дневната ангажираност на учениците да не надвишава 4 часа.